Referat af bestyrelsesmøde den 12. oktober 2020

 

 

 

Emne

Referat

1. Valg af ordstyrer og referent
 

JM ordstyrer PJ referent.

  1. Konstituering

 

Særskilt bilag udfærdiget og sendt til bestyrelsen og suppleanter

3. Godkendelse af dagsorden
 

Punkt 5. ændres jf. forslag fra B.S.

4. Godkendelse og underskrift af referat fra møde 9/9 og generalforsamlingen 10/9

ok

5. Afklaring af juridisk status med Civilstyrelsen.

Selskabets advokat O. Lauritzen kontakter Civilstyrelsen. Grundet at Erhvervsstyrelsen har meddelt at vi ikke er en fond og Civilstyrelsen har meddelt i 2014 at vi er en fond.

Korrespondancen fra 2014 samt Bentes korrespondance blev sendt til O.L. efter dette bestyrelsesmøde.

6. Uddeling af midler: Hvilke linjer skal vi lægge, skal vi annoncere om støttemuligheder, andre ideer?

Vi følger formålet jf. vedtægterne. Bestyrelsen fastholder tidligere beslutning om at vi ikke støtter enkelt personer, kun ved samarbejde med offentlige institutioner og kun i Helsingør Kommune.

Bestyrelsen ønskede at uddele midler i år for at undgå at betale 23,5 % skat af(indsat fra 2019 regnskabet side 5:

”Hensat 2015 (uddeles inden udgangen 2020) 454.869”

J.M. udfærdiger udkast til annonce samt nyhedsbrev til medlemmer, hvori vi gør opmærksom på muligheden for støtte samt kriterier/retningslinjer.

 

Selskabets vedtægter vedlægges dette referat, hvor formålet fremgår af paragraf 2.

 

7. Status på Stjernedrys og Regnbuen

Renovering af Stjernedrys er færdig. Udgift ca. kr. 1.350.000 inkl. moms.

En mindre renovering af Regnbuen begynder i efteråret – anslået udgift kr. 100.000 med henblik på at bygningen kan vente med en stor renovering/ombygning til 2026

Rådgivende ingeniørfirma Gaihede A/S er Selskabets rådgiver.

I forbindelse med nedrivning af Skolen ved Kongevejen skal der etableres et hegn hvor skolen tidligere har dannet adskillelsen til Stjernedrys på et 30 meter langt område.

Kommunen ønsker at vi medfinansierer hegnet.

Vi har som ejer ikke modtaget info fra Kommunen, det er alene institutionslederen der er informeret.

Selskabets advokat er sat på sagen.

 

8. Ansøgninger: Gang i Nordvest sender udbygget ansøgning

Bestyrelsen ønsker oplysninger om et projekt fra private i gruppen ”Klima 3000”

Fra gruppen ”Klima 3000” ønsker vi en projektbeskrivelse, budget, oplysninger om medfinansiering samt oplysninger gruppen ”Klima 3000”.

J.M. kontakter igen Kommunens projektansvarlige og beder som disse oplysninger.

En eventuel støtte kan ikke udbetales til Helsingør Kommune, men alene til gruppen ”Klima 3000”.

 

9. Meddelelser

JM oplyste at nuværende formål var vedtaget i 1978.

JM uddelte en kopi fra en bog hvori vi kan læse: Den 18. september 1944 donerer Dr.med. K.A. Hasselbalch og hustru Antonie Selskabet kr. 100.000 med henblik på ”Køb, indretning og drift af et fødehjem for Helsingør og omegn, der skal bære navnet Antoniehus”.

Dette første gavebrev følges op af endnu et på kr. 50.000 givet på befrielsesdagen d. 5. maj 1945.: De skriver:

Kære Borgmester Peder Christensen.

På Danmarks første Frihedsdag beder vi om at måtte bidrage til ”Antoniehus´s” snarlige Ombygning og Udvidelse til fødehjem med indlagte kr. 50.000. De behøver således ikke at Angribe institutionens Obligationsformue, før disse Penge er opbrugt. Med venlig hilsen til Mødrehjælpens øvrige Bestyrelse. Deeres hengivne Antonie og K.A. Hasselbalch.

10. Næste møder
 

7.12.20 kl. 16-18 Efter kl. 18.00 julefrokost. PJ ansvarlig. Mødested: Frivilligcentret.

11. Eventuelt

 

80års jubilæum 2021 skal drøftes på næste møde.

12. Aftalt ved konstitueringen.
 

Jytte kontakter Anders Wilsbech. Og spørger om han kan stå for teknisk redigering af hjemmesiden – efter input fra PJ

Til stede

Bestyrelsen minus Randi.

Afbud fra

Randi.