Vejledning til ansøgning om støtte

Hvad gives der tilskud til?

Selskabet yder økonomisk støtte til projekter og aktiviteter, der foregår i Helsingør Kommune og har et socialt sigte målrettet børn, unge, mødre og fædre.

Selskabet lægger vægt på

  • At projektet/aktiviteten supplerer det offentlige sociale system, dvs. at indsatsen er rettet mod et område, hvor systemet er utilstrækkeligt, eller at indsatsen slet ikke er dækket af det offentlige.
  • At projektet/aktiviteten er til gavn for flere/en gruppe.

Den økonomiske støtte dækker udgifter, der er direkte forbundet med at opnå formålet. Også udgifter, der danner ramme om indsatsen, f.eks. leje af lokaler, samt omkostninger forbundet med indsatsen, f.eks. udgifter til telefon, administration, materialer, PR-arbejde, m.m. dækkes.

Udgifter til forplejning, transport og udflugter dækkes kun, såfremt disse udgifter understøtter en væsentlig del af formålet.

Hvad gives der ikke tilskud til?
Selskabet støtter ikke ansøgninger om hjælp til enkeltpersoner, men støtter gerne aktiviteter og projekter, der kommer mange til gode

Selskabet støtter ikke projekter eller aktiviteter, der allerede har fundet sted, og ej heller indkøb af inventar eller andet, der allerede er anskaffet.

Hvem kan søge?
Frivillige organisationer, foreninger, og andre grupperinger kan søge, såfremt frivillig indsats er kernen i projektet eller aktiviteten, og arbejdet primært udføres af frivillige.

Enkeltpersoner kan søge, såfremt de på frivillig basis varetager en social indsats til gavn for en større gruppe, der rækker ud over dem selv.

Hvem kan ikke søge?
Kommunale og statslige institutioner og organisationer kan ikke søge.

Hvordan søger man?
Ansøger udarbejder en skriftlig ansøgning, der indeholder følgende oplysninger:

  • Formålet med projektet/aktiviteten.
  • Projektets/aktivitetens målgruppe.
  • Budget for projektet/aktiviteten.
  • Oplysning om projektet/aktiviteten foregår i samarbejde med andre.
  • Oplysning om der er søgt støtte hos andre.
  • Beskrivelse af ansøger med oplysning om hvordan organisationen, foreningen, eller gruppen er organiseret.

Hvem sender man ansøgningen til?
Ansøgningen sendes via mail til Selskabets formand, Jytte Mejnholt: jytte@mejnholt.dk

Hvem kan man kontakte vedr. spørgsmål?
Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Selskabets formand på tlf. 28 40 68 18.

Vi er også meget villige til at mødes med dig og din gruppe og drøfte jeres idé til projekt eller aktivitet.