VEDTÆGTER

for
Fonden
Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør

 

§ 1. Navn

Fonden Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør er en selvejende, filantropisk institution med hjemsted i Helsingør Kommune.

§2. Formål

a.- At yde social støtte og hjælp til børn, mødre og fædre, alene eller i samarbejde med andre private, kommunale eller statslige organisationer og institutioner.

b.- At drive socialpædagogisk oplysningsarbejde, ved at arrangere offentlige møder og ud­sende pjecer.

c.- At tage initiativ til at skaffe hurtig hjælp, hvor gældende sociallovgivning skønnes util­strækkelig.

d.- At pege på utilstrækkelighederne i vort sociale system, for derigennem at åbne vejen for ny og tidssvarende lovgivning og administrativ praksis, fra samfundets side.

e.- At købe eller leje fast ejendom til brug for ovennævnte formål.
 

§3. Finansielle grundlag/formue

Selskabets finansielle grundlag tilvejebringes ved faste bidragsydere, medlemskontingent, gaver, indsamlinger samt driftsindtægter og offentlige tilskud.

Ved afslutningen af regnskabsåret 1980/81 har selskabet hensat en kapital på kr. 1.000.000,00. til sikring af selskabets fortsatte formålsbestemte virksomhed.

Bestyrelsen kan foretage henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens bundne formue.[1]

Øvrigt driftoverskud, inkl. renter af kapitalen, kan alene anvendes til fremme af de i nærværende vedtægts § 2 anførte formål.

Indtil halvdelen af selve formuen kan anvendes til sikkerhedsstillelse for selskabets formål, jf. § 2. Hvis selskabets bundne kapital indgår i en sådan sikkerhedsstillelse, kan denne kun stiftes med fondsmyndighedernes samtykke.

I henhold til fondsloven påhviler det selskabets bestyrelse at anvende den del af årets indtægter, som ikke medgår til ovennævnte sikring af fondens formuegrundlag, eller til administration, i overensstemmelse med §2. Anvendelsen kan dog udskydes til senere regnskabsår, såfremt det er af betydning for opfyldelse af selskabets formål.

 

§4. Medlemmer

Selskabet dannes af personer, organisationer og foreninger samt virksomheder, der tilslutter sig formålsparagraffen, og betaler det fastsatte kontingent.
 

§5. Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling
Selskabet holder ordinær generalforsamling i september med følgende dagsorden:

1.              Valg af dirigent
2.              Selskabets virksomhed
3.              Selskabets regnskaber
4.              Indkomne forslag
5.              Fastsættelse af kontingent
6.              Valg af bestyrelse
7.              Eventuelt

Adgang og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse. Endvidere har de tre byrådsvalgte bestyrelsesmedlemmer adgang til generalforsamlingen. Bestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære generalforsamlingen.

Indkaldelse sker med 14 dages varsel, ved bekendtgørelse i byens blade eller ved direkte meddelelse til medlemmerne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være selskabet i hænde senest 7 dage forinden mødet, og skal være meddelt medlemmerne 3 dage inden generalforsamlingen.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 10 om vedtægtsændringer.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen eller generalforsamlingen beslutter det eller såfremt mindst ¼ af selskabets medlemmer forlanger det.

Vedrørende indkaldelsesvarsel, frister m.v. henvises til § 5, stk. 1.
 

§6. Bestyrelse

Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.

6 medlemmer vælges på selskabets ordinære generalforsamling for 2 år, således at halvdelen afgår i lige år og halvdelen i ulige år.

3 medlemmer udpeges af Helsingør Byråd. Disse mandater løber sammen med byrådets valgperiode.

Der vælges 3 suppleanter på selskabets ordinære generalforsamling for 1 år.

Stk. 2. Efter selskabets årlige generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand, næstformand og kasserer, samt udpeger en sekretær.

Stk. 3. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer fremsætter anmodning herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over forhandlingerne føres en protokol. Bestyrelsen drager omsorg for, at de vedtagne beslutninger bringes til udførelse.

Stk. 4. Til at forpligte selskabet i alle retsforhold, herunder køb, salg og pantsætning af fast ejendom, kræves underskrift af formanden eller næstformanden og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5. Selskabets medlemmer har adgang til bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret – dog ikke i sager, der vedrører personalespørgsmål, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom.

Stk. 6. Medlemmerne orienteres om selskabets virksomhed mindst en gang i kvartalet. Orienteringen kan ske på selskabets hjemmeside.
 

§7. Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg til varetagelse af specielle opgaver indenfor selska­bets virkeområde, og hertil udpege medlemmer blandt bidragsydere eller andre, som måtte være villige til at påtage sig hvervet.

§8. Udpegning

Til bestyrelser e.l. hvor selskabet er repræsenteret, udpeger bestyrelsen blandt medlemmerne 1-3 personer, hvoraf mindst én skal være medlem af selskabets bestyrelse.

De udpegede medlemmer orienterer selskabets bestyrelse om arbejdet.
 

§9. Administration

Stk. 1. Bestyrelsen drager omsorg for bestridelsen af selskabets daglige administration i sin helhed.

Stk. 2. Uddeling af midler hidrørende fra selskabets regnskabsmæssige overskud, jf. §3 foretages løbende.

Selskabet er forpligtet til mindst en gang årligt at oplyse offentligheden om uddeling af midler.

Stk. 3. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Til revision af selskabets regnskaber antager bestyrelsen en statsautoriseret eller en registreret revisor.
 

§10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Bestyrelsen behandler og indstiller forslag om ændring af selskabets vedtægter.

Forslag til vedtægtsændringen skal meddeles medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling. Vedtægtsændringer skal godkendes på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger indkaldt med mindst 14 dages mellemrum. På første generalforsamling skal ændringerne godkendes af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. På anden generalforsamling med almindelig flertal.

§ 11. Opløsning af selskabet

Bestyrelsens beslutning om selskabets opløsning meddeles medlemmerne på samme måde som forslag til vedtægtsændringer i § 10. Beslutningen er først gyldig, når den er godkendt af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, indkaldt med mindst 14 dages mellemrum.

Beslutning om opløsning skal endvidere godkendes af Helsingør Byråd, der i så fald kan forlange, at alle selskabets ejendele fortsat skal anvendes efter selskabets formål, enten ved overdragelse til en offentlig eller privat filantropisk institution.

Således vedtaget på stiftende møde den 24. februar 1941 med ændringer af 4. januar 1943,

9.marts 1944, 28.oktober 1946, 2.marts 1971, 20.marts 1975, 14.september 1978,

2.september 1980, 29.september 1981, 28.september 1982, 9.november 1982, 5.november 1986 og 29.november/ 25.april 1995, 9. oktober 2012.

 

I bestyrelsen:

Jytte Mejnholt
Carsten Lind Olsen
Per Johansson
Birgit Stenderup
Birgit Nørgaard
Bente Frellesen
Erik Olsen
Flemming Christensen
Randi Høgly

 


[1] I perioden fra regnskabsåret 1981/1982 til afslutningen af regnskabsåret 2011 blev der hvert år optaget et beløb svarende til det pågældede regnskabs stigning i det lønregulerede pristal multipliceret med ovennævnte kapital som driftsudgift i selskabets resultatopgørelse. Herefter kunne alene det fremkomne driftsoverskud incl. renter af kapitalen, anvendes til fremme af de i nærværende vedtægts § 2 anførte formål. Den regulerede kapital udgjorde ved afslutningen af regnskabsåret 2011 ialt 2.725.420 kr.